89-CHINTAN & JENISHA-18-12-2018--EDITED PHOTO110-SHASH KANT PATEL-[ PALSANA]-18-12-2018111-SHASH KANT PATEL-GRAH SHANTAK CANDID PHOTO -[ PALSANA]- 17-12-2018112-SHASH KANT PATEL-WEDDING CANDID PHOTO -[ PALSANA]-18-12-2018231-SHASH KANT PATEL-[ PALSANA]-18-12-2018-DRONE