1-DIPAK BHAI  PATEL-[VEGAM ]-14-12-20172-DIPAK BHAI  PATEL-[VEGAM ]-14-12-20173-DIPAK BHAI  PATEL-[VEGAM ]-14-12-20174-DIPAK BHAI  PATEL-WEDDING CANDID PHOTO-[VEGAM ]-14-12-2017[12]-DIPAK BHAI  PATEL-[VEGAM ]-14-12-2017-12X30--ANISHA WEDS PRASHANT